Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, που ακολουθούν (στο εξής «Γενικοί Όροι»).

Με την είσοδο σας στο Γήπεδο με νόμιμο τρόπο (κάρτα διαρκείας, εισιτήριο, πρόσκληση, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας), τεκμαίρεται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις των Γενικών Όρων ορίζεται να έχουν το νόημα, που τους αποδίδεται κατωτέρω:

1.1.    Αγώνας: θεωρείται ο αγώνας, που διεξάγεται από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (εφεξής «Π.Α.Ε.») στο γήπεδο, το οποίο χρησιμοποιεί η Π.Α.Ε. ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος.

1.2.    Γήπεδο: θεωρείται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση, την οποία θα χρησιμοποιεί η Π.Α.Ε. ως έδρα της, για τη διεξαγωγή των Αγώνων.

1.3.    Εισιτήριο: θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μια θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχο του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα.

1.4.    Κάρτα Διαρκείας: θεωρείται η κάρτα, η οποία δίνει στον κάτοχο της μια σειρά προνομίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο με την έκδοση Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας για την παρακολούθηση των Αγώνων στο Πρωτάθλημα, στο Κύπελλο Ελλάδος, στα UEFA Champions League qualifying rounds και Play-offs, στα UEFA Europa League qualifying rounds και Play-offs, στα UEFA Conference League qualifying rounds και Play-offs και τους φιλικούς αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου. Ειδικώς για τους κατόχους Κάρτας Διαρκείας στη θύρα 3 του Γηπέδου Απόστολος Νικολαΐδης, το δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο περιλαμβάνει όλους τους Αγώνες της Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδος, Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις και φιλικοί αγώνες). Οι ειδικότεροι όροι, που διέπουν τις Κάρτες Διαρκείας περιλαμβάνονται στους Όρους Καρτών Διαρκείας, οι οποίοι προσαρτώνται στην αίτηση έκδοσης Κάρτας Διαρκείας της Π.Α.Ε. και ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο.

1.5.    Εισιτήριο Ανταλλαγής Διαρκείας: είναι το εισιτήριο με το οποίο δίδεται στους Κατόχους Καρτών Διαρκείας δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα.

1.6.    Πρόσκληση: είναι η πρόσκληση με την οποία δίδεται το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα, σύμφωνα με την Προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής.

1.7.    Κάτοχος – θεατής: ο εισερχόμενος στο Γήπεδο, ο οποίος έχει δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης του Αγώνα με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με έγκυρο εισιτήριο, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας ή πρόσκληση.

1.8.    Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: θεωρείται η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της και των λοιπών προστηθέντων.

1.9.    Επίσημα σημεία πώλησης: θεωρούνται η έδρα της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός, τα εκδοτήρια του εκάστοτε Γηπέδου, καθώς και όποιο άλλο σημείο οριστεί από την Π.Α.Ε. ή τους τυχόν εξουσιοδοτημένους φορείς της ως τέτοιο.

1.10.  Όροι Εισιτηρίου: θεωρείται η περίληψη των Γενικών Όρων του παρόντος, η οποία βρίσκεται στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων και των προσκλήσεων και υποχρεωτικά έχει διαβαστεί από τους κατόχους των εισιτηρίων ανταλλαγής διαρκείας.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ-ΘΕΑΤΩΝ

2.1.    Επίδειξη και συμπλήρωση στοιχείων ταυτότητας: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μια θέση καθήμενου θεατή, ονομαστικά και αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Μ.Κ.Α του κατόχου τους. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου απαιτείται η χορήγηση του ΑΜΚΑ προς τον εκδότη του Εισιτηρίου. H επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας (ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής) του κατόχου – θεατή απαιτείται και πριν την είσοδό του στο Γήπεδο, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο.

2.2.    Αγορά Εισιτηρίων για ανήλικο: Η αγορά και παραλαβή Εισιτηρίου για ανήλικο κάτω των 14 ετών, γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ενώ για ανήλικο από 14 έως 17 ετών, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ως άνω προσώπου. Για την είσοδο και παραμονή των ανηλίκων κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο, απαιτείται η συνοδεία τους από ενήλικα και σε κάθε περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

2.3.    Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο, το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της Π.Α.Ε. και, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή μέσω των ιστοσελίδων www.pao.gr και www.ticketmaster.gr . Εάν κάποιος προμηθευτεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της Π.Α.Ε. ή εξουσιοδοτημένου φορέα της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο, το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στα χέρια του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.

2.4.    Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει διάθεσης ή και εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει διάθεση ή και εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2.5.    Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την Π.Α.Ε. Η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.

2.6.    Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά τέλεσης αξιοποίνων πράξεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, τιμωρίας της έδρας από την διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του Αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.

2.7.    Κάμερες ασφαλείας: Επιπλέον, ο κάτοχος – θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων – θεατών από το Γήπεδο.

2.8.    Φίλαθλη συμπεριφορά: Ο κάτοχος – θεατής οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό, αντιαθλητικό και/ ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε επεισόδια.

2.9.    Οδηγίες Π.Α.Ε.: Ο κάτοχος – θεατής οφείλει να τηρεί όλες τις οδηγίες της Π.Α.Ε. κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του από το Γήπεδο.

2.10.  Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

*   όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από την διάταξη του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α’ 147), βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 Ν.1646/1986, Φ.Ε.Κ. Α’138), έστω και αν νομίμως κατέχονται,

*   μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,

*   ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1729/1987 (Φ.Ε.Κ. Α’ 144), όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.2331/95 (Φ.Ε.Κ. Α’173),

*   ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, άλλα σκειτ, πέδιλα, καθώς και μπάλες, ρακέτες, frisbees και άλλα παρόμοια αντικείμενα,

*   ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,

*   ιστούς σημαιών, σημαίες μεγαλύτερες από 2×1 μέτρα και πανό μεγαλύτερα από 1×1 μέτρα. Σημαίες και πανό μικρότερων διαστάσεων από τις ανωτέρω οριζόμενες επιτρέπονται, εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν περιέχουν υβριστικό και /ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια.

*   μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,

*   αντικείμενα (μπλουζάκια, καπέλα, τσάντες κ.ά.) με ευκρινή εμπορικά σήματα εταιρειών, καθώς και απομιμήσεις των προϊόντων της Π.Α.Ε.,

*   πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,

*   μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλος αριθμός κερμάτων,

*   νερό, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά, που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,

*   ζώα, εξαιρούνται τα σκυλιά της Αστυνομίας και τα σκυλιά συνοδοί των ατόμων με προβλήματα όρασης,

*   ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.ά.,

*   καθώς και γενικότερα υλικό οιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, που η Π.Α.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας, δύναται να χαρακτηρίσει επικίνδυνα ή ακατάλληλα και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή παρακολούθηση και ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων.

Η Π.Α.Ε. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της Π.Α.Ε. και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

Σε περίπτωση όπου κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από το ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Π.Α.Ε., χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωση της για καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η Π.Α.Ε. δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω μη επιτρεπόμενα αντικείμενα στο Γήπεδο.

2.11.  Απαγορευμένες ενέργειες: Δεν επιτρέπονται στο Γήπεδο οι εξής ενέργειες: η πρόκληση ή συμμετοχή σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε. και τους αθλητές της. Επιπλέον απαγορεύεται το κάπνισμα, τα στοιχήματα, μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες συλλογής χρημάτων για οποιοδήποτε λόγο, συντονισμένες ομαδικές προσπάθειες προβολής ή διαφήμισης (π.χ. ομάδα θεατών σε συνεχόμενες θέσεις στην κερκίδα μ’ ένα γράμμα ή σύμβολο στην μπλούζα τους, που όλα μαζί σχηματίζουν ένα διαφημιστικό, πολιτικό, ρατσιστικό ή θρησκευτικό σύνθημα), δραστηριότητες καταχρηστικού μάρκετινγκ, πολιτικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες, πώληση αγαθών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (πλανόδιους) ή σημεία (καντίνες, καρότσια, κλπ), μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση ή /και μαγνητοσκόπηση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές μετάδοσης, βιντεοκάμερες, μαγνητόφωνα κ.ά.), είσοδος μη εξουσιοδοτημένων τηλεπαρουσιαστών με εξοπλισμό αντιγραφής και κάμερα, λήψη φωτογραφιών, επικίνδυνη, άσεμνη ή ενοχλητική συμπεριφορά, διανομή μη εγκεκριμένων εκδόσεων, φυλλαδίων και λοιπά, απόπειρα εισόδου θεατών σε χώρους, που απαιτείται διαπίστευση, προσπορισμός χρημάτων ή άλλου κέρδους με μη επιτρεπτό τρόπο (για παράδειγμα παίζοντας μουσική ή τραγουδώντας σε υπαίθριο χώρο, ανάμειξη σε ενέργειες, που ενδέχεται να εμποδίζουν τους υπόλοιπους θεατές να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις ή ανάμειξη σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, που η Π.Α.Ε. δύναται να χαρακτηρίσει επικίνδυνες ή ακατάλληλες). H συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και την Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Η Π.Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορεύσεων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση του κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης των Εισιτηρίων της και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

Επίσης, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων και των κληρώσεων) των Εισιτηρίων και των Προσκλήσεων και των επί αυτών φερομένων σημάτων, λογοτύπων και διακριτικών τίτλων της Π.Α.Ε. και / ή των χορηγών και υποστηρικτών της, τόσο από τον κάτοχό τους, όσο και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Π.Α.Ε. και/ή των χορηγών και υποστηρικτών της.

Η Π.Α.Ε. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων ενεργειών, με την προσθήκη ενεργειών οι οποίες κατά την κρίση της ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή θέαση και ασφαλή διεξαγωγή του Αγώνα, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση του κατόχου – θεατή στα επίσημα σημεία πώλησης των Εισιτηρίων της και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

2.12Ασφάλεια: Ο κάτοχος – θεατής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια των ανηλίκων, που συνοδεύει και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του από το Γήπεδο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους.

2.13.  Ευθύνη κατόχου – θεατή: Ο κάτοχος – θεατής ευθύνεται έναντι της Π.Α.Ε. για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή Κανονισμού και/ή παραβιάζει τους Όρους του παρόντος, τους Όρους Εισιτηρίων και τους Όρους Καρτών Διαρκείας προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φθορών της θέσης που κατέχει για το συγκεκριμένο αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό αξιόποινων πράξεων, οι οποίες τυχόν θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο.

2.14.  Τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας για διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας: Ο κάτοχος-θεατής δεσμεύεται να τηρεί τους νόμους, τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, εφόσον υπάρχουν και ως εκάστοτε ισχύουν, ακόμη και αν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2023-2024. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου υγειονομικά πρωτόκολλα και η Π.Α.Ε. θα ενημερώνει τους κατόχους-θεατές σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η Π.Α.Ε. επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της για την αναζήτηση κάθε ζημίας σε βάρος της από τη μη τήρηση των ως άνω νόμων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων, των οδηγιών, των εγκυκλίων και των αποφάσεων των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν από τους κατόχους-θεατές.

         

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε.

 

3.1.    Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Το προσωπικό ασφαλείας του Γηπέδου δικαιούται να προβεί στην άμεση απομάκρυνση του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο, καθώς και να απαγορεύσει την είσοδό του σε μελλοντικούς Αγώνες, χωρίς καμία αποζημίωση από μέρους της Π.Α.Ε., σε περίπτωση, που ο κάτοχος – θεατής:

*   δεν τηρεί τους Γενικούς Όρους Εισόδου, τους Όρους Εισιτηρίου και τους Όρους Καρτών Διαρκείας,

*   αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο αποσκευών,

*   διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια άλλων ατόμων στις εγκαταστάσεις,

*   κατέχει Εισιτήριο, Πρόσκληση ή Εισιτήριο Ανταλλαγής Διαρκείας, που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχτεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,

*   έχει προμηθευτεί το Εισιτήριο, Πρόσκληση ή Εισιτήριο Ανταλλαγής Διαρκείας του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,

*   επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους Αγώνες ή διαταράσσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την διεξαγωγή τους,

*   βρίσκεται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

*   φέρει απαγορευμένα αντικείμενα σύμφωνα με το άρθρο 2.10,

*   προβαίνει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις απαγορευμένες ενέργειες, που ορίζονται στο άρθρο 2.11,

*   υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες.

3.2.    Μη Επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο Γήπεδο ή αποβολής από αυτό, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου Αγώνα.

3.3.    Πλήρης απαλλαγή ευθύνης της Π.Α.Ε.: Η Π.Α.Ε. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη για οιοδήποτε τραυματισμό, καταστροφή, απώλεια, αστική ευθύνη του κατόχου – θεατή, που ενδέχεται να συνδέονται με την παρακολούθηση του Αγώνα στο Γήπεδο με οιονδήποτε τρόπο, όπως και αν έχουν προκληθεί.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

4.1.  Κατόπιν αγοράς του Εισιτηρίου και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο δεν γίνεται δεκτή η αντικατάσταση ή η ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κάτοχό του.

4.2.  Αναβολή του Αγώνα – Αλλαγή Γηπέδου: Σε περίπτωση αναβολής Αγώνα ή αλλαγής του γηπέδου διεξαγωγής Αγώνα για οιονδήποτε λόγο (πχ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, Ε.Π.Ο, UEFA, απόφαση Π.Α.Ε. κ.α.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριο του, που θα ισχύει για την νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Π.Α.Ε.

4.3.  Ματαίωση – Διακοπή Αγώνα – Διεξαγωγή «κεκλεισμένων των Θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής Αγώνα, για οιονδήποτε λόγο (πχ. απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, Ε.Π.Ο., UEFA, απόφαση Π.Α.Ε. κ.α.) ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος Εισιτηρίου δε δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

4.4.  Αλλαγή προγράμματος ή συμμετεχόντων: Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή των συμμετεχόντων οιασδήποτε Αγωνιστικής Περιόδου, ο κάτοχος Εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάστασης ή ακύρωσής του και επιστροφής του αντιτίμου του, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Π.Α.Ε.

4.5.  Εκκένωση σειρών από Αστυνομία: Ο κάτοχος – θεατής συναινεί ότι, σε περίπτωση, που ζητηθεί από την Αστυνομία, η εκκένωση κάποιων σειρών του Γηπέδου για λόγους ασφαλείας, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της Π.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ρητώς συμφωνείται ότι η Π.Α.Ε. δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο.

4.6.  Απώλεια, κλοπή ή φθορά Εισιτηρίων: Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Εισιτηρίου, ο κάτοχος-θεατής οφείλει να προσέλθει σε ένα από τα εκδοτήρια της Π.Α.Ε. τουλάχιστον μια ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του Αγώνα με την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου να  ακυρωθεί το απωλεσθέν Εισιτήριο και να αντικατασταθεί με καινούριο.

4.7.  Ευθύνη της Π.Α.Ε.: Η Π.Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου Εισιτηρίου προς αποζημίωση από ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προκύπτουν εξαιτίας ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής του Αγώνα για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

5.1.    Ο κάτοχος – θεατής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής των Αγώνων και συγκεκριμένα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή ή και έξοδο του από το Γήπεδο ενδέχεται να φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί ή/και ηχογραφηθεί από την Π.Α.Ε. Με την αγορά του Εισιτηρίου, της Προσκλήσεως και του Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας, τεκμαίρεται η συγκατάθεση του κατόχου – θεατή για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω εικόνων, φωτογραφιών ή/και ηχογραφήσεων του από την Π.Α.Ε., παραιτούμενοι από κάθε αξίωση του από τη χρήση του ως άνω υλικού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημοσίευση, αναμετάδοση και χρήση του για την προώθηση των Εισιτηρίων, Καρτών Διαρκείας και λοιπών προϊόντων με τα σήματα της Π.Α.Ε.

5.2.    H συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και την Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 6- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1.    Ο κάτοχος – θεατής με την απόκτηση του Εισιτηρίου, της Προσκλήσεως και του Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας, μπορεί να επιτρέψει στην Π.Α.Ε. να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία.

6.2.    Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου – θεατή θα γίνεται από την Π.Α.Ε. στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Π.Α.Ε με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού  Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως  ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον ως άνω κανονισμό.

6.3.    Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου – θεατή από αθέμιτη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου – θεατή, που συλλέγει η Π.Α.Ε. θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τους σκοπούς, τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ), της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας (Ν4624/2019).

Μπορούν εφόσον ο κάτοχος το επιτρέψει στην ΠΑΕ να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε., των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Ο κάτοχος – θεατής έχει το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Π.Α.Ε. και να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ και του Ν. 4624/2019. Σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των χορηγών της, παρακαλείται να συμπληρώσει:

„ Επιθυμώ τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για προωθητικές    ενέργειες της Π.Α.Ε των χορηγών των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών

  1. ii. Με την αγορά της Κάρτας Διαρκείας/Εισιτηρίου, ο Κάτοχος της/του μπορεί να συμμετέχει αυτόματα σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. ή και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες χορηγοί. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του στις ως άνω ενέργειες, παρακαλείται να συμπληρώσει:

„ επιθυμώ την αυτόματη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός ή/ και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες/χορηγοί .

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή, είτε εγγράφως, είτε με email είτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης φιλάθλων στο τηλ. 2108709000.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ www.pao.gr και αντίγραφο της σας χορηγείται εφόσον ζητηθεί είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχετε δηλώσει.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1.    Οι παρόντες Όροι και οι Όροι Εισιτηρίου, που αναγράφονται στην οπίσθια όψη του Εισιτηρίου, Προσκλήσεως και Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του κατόχου – θεατή με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Όρους Εισιτηρίου, οι παρόντες θα υπερισχύουν.

7.2.    Οι παρόντες Όροι και οι Όροι Καρτών Διαρκείας, που αναγράφονται στην οπίσθια όψη της σχετικής αιτήσεως έκδοσης Κάρτας Διαρκείας, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του κατόχου – θεατή με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Όρους Καρτών Διαρκείας, οι Όροι Καρτών Διαρκείας θα υπερισχύουν των όρων του παρόντος.

7.3.    Μη εφαρμογή εκ μέρους της Π.Α.Ε. κάποιου ή κάποιων από τους παρόντες Όρους δεν συνιστά παραίτησή της από την εφαρμογή μερικών ή όλων εξ αυτών.

7.4.    Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου εκ των Όρων του παρόντος, οι υπόλοιποι Όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

7.5.    Σε περίπτωση που, η αγορά Εισιτηρίων γίνεται μέσω πληρεξουσίου, οι παρόντες Όροι δεσμεύουν, τόσο τον εξουσιοδοτούντα, όσο και τον εξουσιοδοτούμενο.

7.6.    Εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.