Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Καρτών Διαρκείας (εφεξής «Όροι Καρτών»), που ακολουθούν:

 1. Αποδοχή Όρων Καρτών: Με την απόκτηση της Κάρτας Διαρκείας από τα επίσημα σημεία πώλησης (έδρα της Π.Α.Ε., εκδοτήρια του Γηπέδου ή όποιο άλλο σημείο οριστεί από την Π.Α.Ε. ή τους εξουσιοδοτημένους φορείς ως τέτοιο), καθώς και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αγοράς στις ιστοσελίδες www.pao.gr και www.ticketmaster.gr τεκμαίρεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος Κάτοχος έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους Καρτών Διαρκείας», καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο (http://www.pao.gr/el/tickets/oroidiarkeias/), καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, οι οποίοι προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
 1. Όροι Αγοράς Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική αίτηση/σύμβαση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.
 1. Προνόμια Κατόχου Κάρτας Διαρκείας: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της Π.Α.Ε. για την παρακολούθηση όλων των Αγώνων (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ελλάδος, προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων -πλην Play off UEFA Champions League- και φιλικοί αγώνες),  της Π.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024 στη συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση, που ορίζεται στην Κάρτα Διαρκείας, των φιλικών αγώνων εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 9 του παρόντος. Επιπλέον, ο Κάτοχος δικαιούται σειράς προνομίων, τα οποία καθορίζονται από την Π.Α.Ε. κατά τη διακριτική ευχέρειά της, πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2023 – 2024 και είναι δυνατό να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου.
 1. Θέση Κατόχου Διαρκείας: Ο Κάτοχος δικαιούται να καταλαμβάνει και να χρησιμοποιεί στο Γήπεδο, αποκλειστικά και μόνο, την αριθμημένη θέση που αναγράφεται επί του σώματος της Κάρτας Διαρκείας.
 1. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης της Κάρτας Διαρκείας: Η Κάρτα Διαρκείας είναι ονομαστική και προσωπική. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από τρίτο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στο τρίτο αυτό πρόσωπο την είσοδό του στο Γήπεδο καθώς επίσης και να ακυρώσει την Κάρτα Διαρκείας για το υπόλοιπο ισχύος αυτής, χωρίς επιστροφή χρημάτων, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Π.Α.Ε. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης παραχώρησης και χρήσης της Κάρτας Διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος και ο τρίτος προς τον οποίο αυτός έχει μεταβιβάσει την Κάρτα Διαρκείας είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι της Π.Α.Ε. για βλάβες και ζημίες που προκλήθηκαν στην τελευταία.

Σε περίπτωση εφαρμογής της ως άνω διάταξης του παρόντος άρθρου 5 των Όρων Καρτών Διαρκείας για την Αγωνιστική Περίοδο 2023 – 2024 σε κάρτα διαρκείας, η οποία εντάσσεται σε πακέτο FAMILY Καρτών Διαρκείας, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης όχι μόνο της παραχωρηθείσας σε τρίτο κάρτας διαρκείας αλλά και του συνόλου του πακέτου FAMILY στο οποίο ανήκει, για το υπόλοιπο ισχύος του πακέτου, χωρίς επιστροφή χρημάτων. Η Π.Α.Ε. και στην ως άνω περίπτωση παραχώρησης κάρτας διαρκείας, η οποία εντάσσεται σε πακέτο FAMILY Καρτών Διαρκείας σε τρίτο, ρητώς επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης παραχώρησης και χρήσης της Κάρτας Διαρκείας, όλοι δε οι κάτοχοι καρτών διαρκείας, οι οποίες εντάσσονται σε πακέτο FAMILY Καρτών Διαρκείας και ο τρίτος, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η κάρτα διαρκείας, η οποία εντάσσεται στο συγκεκριμένο πακέτο FAMILY Καρτών Διαρκείας, είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι της Π.Α.Ε. για βλάβες και ζημίες που προκλήθηκαν στην τελευταία.

 1. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει διάθεσης και εμπορίας Καρτών Διαρκείας: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει διάθεση και εμπορία των Καρτών Διαρκείας, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Καρτών Διαρκείας για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (π.χ. ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Καρτών Διαρκείας, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Π.Α.Ε. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής ή μεταπώλησης ή εν γένει διάθεσης και εμπορίας Καρτών Διαρκείας.
 1. Πιστοποίηση στοιχείων ταυτότητας:

Ο Κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί το Α.Μ.Κ.Α. του και να επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα (ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής) κατά την παραλαβή της Κάρτας Διαρκείας, η δε Π.Α.Ε. θα καταγράφει και θα διατηρεί όποια στοιχεία της ταυτότητας χρειάζονται για την πιστοποίηση του κι όλως ενδεικτικά τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας, το τμήμα ασφαλείας έκδοσης (κι ότι άλλο μας είναι απαραίτητο) για όλη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

            Επίσης, ο Κάτοχος της Κάρτας Διαρκείας υποχρεούται να φέρει μαζί του και να επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα (ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής), εφόσον του ζητηθεί κατά την είσοδο του στο Γήπεδο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ονόματος, που αναγράφεται στην Κάρτα Διαρκείας με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής). Περαιτέρω, κατά το χρονικό σημείο όπου θα καταστεί υποχρεωτική η έκδοση Κάρτας Φιλάθλου για την χορήγηση και τη χρήση της Κάρτας Διαρκείας, ο Κάτοχος υποχρεούται να προσέλθει στο αρμόδιο τμήμα της Π.Α.Ε. για την έκδοση αυτής γνωστοποιώντας και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα κατά Νόμο στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), ημερομηνία και εκδούσα αρχή του στοιχείου ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α). Σε περίπτωση, μη προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων στην Π.Α.Ε. για την έγκαιρη έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου, δεν θα καθίσταται δυνατή η είσοδος του Κατόχου στο Γήπεδο, της Π.Α.Ε. μη έχουσας ουδεμία υποχρέωση για την καταβολή οιασδήποτε μορφής αποζημίωσης προς τον Κάτοχο.

 

 

 1. Τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας για διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας: Ο Κάτοχος δεσμεύεται να τηρεί τους νόμους, τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, εφόσον υπάρχουν και ως εκάστοτε ισχύουν, ακόμη και αν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2023-2024. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου υγειονομικά πρωτόκολλα και η Π.Α.Ε. θα ενημερώνει τους Κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η Π.Α.Ε. επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της για την αναζήτηση κάθε ζημίας σε βάρος της από τη μη τήρηση των ως άνω νόμων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων, των οδηγιών, των εγκυκλίων και των αποφάσεων των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν από τους Κατόχους.

 

 1. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων, που τυχόν συνοδεύει. Ο Κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο.

 

 1. Ματαίωση – Διακοπή – Διεξαγωγή Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο Κάτοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή/ και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της Κάρτας Διαρκείας ή/ και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής.

 

 1. Επιβολή τιμωρίας στην Π.Α.Ε. ή αλλαγή έδρας της Π.Α.Ε.: Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της Π.Α.Ε., λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της Π.Α.Ε., θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της Π.Α.Ε. στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, η Π.Α.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας της www.pao.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ότι για τη διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των Κατόχων Καρτών Διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι της Π.Α.Ε. και η Π.Α.Ε. καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής.
 1. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του Κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, στην έδρα της Π.Α.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε., τους αθλητές της ακόμα και αν δεν επιφέρουν την τιμωρία της Π.Α.Ε., η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του Κατόχου από το Γήπεδο και / ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτό και / ή σε μελλοντικούς Αγώνες και / ή καταγγελίας της σύμβασης και ακύρωσης της Κάρτας Διαρκείας του χωρίς την τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας και χωρίς καμία αποζημίωση.

 

 1. Ευθύνη κατόχου: Ο Κάτοχος ευθύνεται έναντι της Π.Α.Ε. για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή Κανονισμού, ή/και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του Κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φθορών που τυχόν προκληθούν στη θέση που κατέχει κατά το συγκεκριμένο αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του κατόχου από το Γήπεδο.

 

 1. Επιστροφή Κάρτας Διαρκείας: Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά της Κάρτας Διαρκείας και πριν από τη χρήση της με οποιοδήποτε τρόπο, να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία και να επιστρέψει την Κάρτα Διαρκείας με συστημένη επιστολή στην Π.Α.Ε. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, κανένα σχετικό αίτημα δεν γίνεται δεκτό.

 

 

 1. Προσωπικά δεδομένα κατόχου: i. Ο Κάτοχος επιτρέπει στην Π.Α.Ε. να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Π.Α.Ε. αποκλειστικά σύμφωνα με τους σκοπούς, τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ), της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας (Ν2472/1997). Μπορούν εφόσον ο κάτοχος το επιτρέψει στην ΠΑΕ να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε., των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών χορηγών . Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Ο Κάτοχος περαιτέρω αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται κατά την έκδοση της κάρτας διαρκείας -σε συνδυασμό και με πρόσθετα στοιχεία που θα ζητηθούν εν συνεχεία- ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Π.Α.Ε. στο πλαίσιο έκδοσης Κάρτας Φιλάθλου στα πλαίσια συμμόρφωσης της Π.Α.Ε με την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ) και με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία (Ν2472/1997). Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Π.Α.Ε. και να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως  ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον ως άνω κανονισμό. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των χορηγών της, παρακαλείται να συμπληρώσει:

„ Επιθυμώ τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε των χορηγών των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών .

 1. ii. Με την αγορά της Κάρτας Διαρκείας, ο Κάτοχος της μπορεί να συμμετέχει αυτόματα σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. ή και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες χορηγοί. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του στις ως άνω ενέργειες, παρακαλείται να συμπληρώσει:

„ επιθυμώ την αυτόματη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός ή/ και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες/χορηγοί.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ www.pao.gr και αντίγραφο της σας χορηγείται εφόσον ζητηθεί είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχετε δηλώσει.

 1. Συμφωνία κατόχου με Π.Α.Ε.: Οι παρόντες Όροι και οι Γενικοί Όροι Εισόδου στο Γήπεδο και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κι απορρήτου, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του Κατόχου με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι Όροι Καρτών Διαρκείας θα υπερισχύουν των Γενικών Όρων Εισόδου στο Γήπεδο.

 

 1. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την Κάρτα Διαρκείας και να την ακυρώσει, χωρίς ο Κάτοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης οιασδήποτε μορφής.

 

 1. Απώλεια κάρτας: Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Διαρκείας ο Κάτοχος υποχρεούται να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Φιλάθλων της Π.Α.Ε., στο τηλέφωνο 2108709000, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή της. Η επανέκδοση της Κάρτας Διαρκείας γίνεται μόνο κατόπιν αποστολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που ζητούνται από την Π.Α.Ε. όπως και κατά την αρχική έκδοσή της.