Χρονική Διάρκεια έργου : Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Με την παρούσα καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού ασφάλειας και φύλαξης εγχώριων και διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων της Π.Α.Ε Παναθηναϊκός Α.Ο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου δύναται όπως παραληφθούν από τα γραφεία της Π.Α.Ε Παναθηναϊκός Α.Ο. (Λ. Κηφισίας 168 & Σοφοκλέους, Μαρούσι, 3ος όροφος, Υπεύθυνοι: κκ. Ε. Πέτσος, Α. Τέντζερης και Γ. Μπόνος – τηλ. 210 8709000) από 25/7 έως και τις 29/7/2011 και ώρα 17:00.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η ύπαρξη εμπειρίας από τον υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον τριών (3) ετών σε σχεδιασμό ασφαλείας και φύλαξη εγχώριων και διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.
Ως προθεσμία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 5/8/2011 και ώρα 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της Π.Α.Ε Παναθηναϊκός Α.Ο., Λ. Κηφισίας 168 & Σοφοκλέους, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι, 3ος όροφος, Υπόψη: κος Πέτσος.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό Ασφαλείας και Φύλαξη Εγχώριων και Διεθνών Ποδοσφαιρικών Διοργανώσεων».

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει, με κριτήριο τη πιο συμφέρουσα προσφορά, κατά την απόλυτη κρίση της Π.Α.Ε Παναθηναϊκός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσφορές που θα κατατεθούν και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος.

Η Π.Α.Ε Παναθηναϊκός Α.Ο. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.