Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17-08-2012 και ολοκληρώθηκε στις 30-09- 2012, καλύφθηκε μερικώς με την καταβολή συνολικού ποσού 2.498.859,30 Ευρώ και την έκδοση 8.329.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 9.638.811,00 Ευρώ και διαιρείται σε 32.129.370 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Η ημερομηνία παράδοσης των νέων μετοχών στους δικαιούχους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.