Η πρόσβαση που επιδιώκετε στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία ταυτοχρόνως συνιστά και Δήλωσή σας, διότι αφορά όλους όσους επισκέπτονται αυτή την ιστοσελίδα.

Το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ» ή «η Εταιρία») λόγω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και το περιεχόμενό του έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 2η Σεπτεμβρίου 2010 μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Τράπεζα Πειραιώς (http://www.piraeusbank.gr), στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (http://www.pao.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (http://www.nbg.gr). Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας και στα κατά τόπους καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε εφόσον ζητηθεί.

Η ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου, που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτής της εισόδου, ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με την εφαρμοστέα νομοθεσία σε διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής, της Ιαπωνίας ή/και οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας στην οποία η Δημόσια Προσφορά δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία της δικαιοδοσίας αυτής.

Η επικοινωνία μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αφορά σε πληροφορίες για συναλλαγές οι οποίες στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, απαγορεύεται να πραγματοποιηθούν στις ως άνω δικαιοδοσίες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν αποτελούν δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά μετοχών, ούτε προτροπή για την προεγγραφή για μετοχές, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με τις μετοχές της εταιρείας “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, προς τις ως άνω δικαιοδοσίες.

Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε αποτελεί προέκταση της Δημόσιας Προσφοράς εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του.

Ειδικότερα, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η Δημόσια Προσφορά δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία της δικαιοδοσίας αυτής.

Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει την παρούσα ιστοσελίδα και υπάγεστε στη σχετική νομοθεσία οποιασδήποτε εκ των ως άνω δικαιοδοσιών ή/και για οποιονδήποτε λόγο δε σας επιτρέπεται να διαβάσετε το ενημερωτικό υλικό σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας ή σε κάθε περίπτωση έχετε αμφιβολία αναφορικά με το αν σας επιτρέπεται ή όχι να διαβάσετε αυτό το υλικό, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας την ένδειξη “Δεν αποδέχομαι τα ανωτέρω”, όπως θα δείτε κατωτέρω.