Ολοκληρώθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000.001,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρίας.