Πρόεδρος της ομάδας αναλαμβάνει ο ‘Αγγελος Φιλιππίδης.