1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΠAE ΠΑΟ»), που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής (οδός Λεωφ Πεντέλης αρ. 13), με ΑΦΜ 998012529 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής οι «Διοργανώτριες») προκηρύσσουν διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια των επίσημων λογαριασμών της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες των επίσημων λογαριασμών της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον υπ’ αριθμόν 3 όρο.

3. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στις Διοργανώτριες, σε οποιαδήποτε θυγατρική αυτών, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 18/04/2022 έως και την Τετάρτη 20/04/2022 στις 10:00. Ως έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που έλαβαν χώρα αποκλειστικά εντός των άνω χρονικών ορίων.

5. Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται στον υπ’ αριθμόν 4 όρο, οποιοσδήποτε χρήστης των επίσημων λογαριασμών της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις των υπ’ αριθμόν 2 και 3 όρων και επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων θα λάβει μια μόνο συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, για τον οποίο έχει συμπληρωθεί η φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τα οποία θα τηρούν οι Διοργανώτριες, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα των Διοργανωτριών ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 7 όρο.

6. Δώρα

Το δώρο του Διαγωνισμού θα είναι δύο εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με την ομάδα της ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 20/04/2022 στις 11:00, στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟ στα Βριλήσσια Αττικής (οδός Λεωφ Πεντέλης αρ. 13).

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Οι Διοργανώτριες θα ενημερώνουν όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για τους νικητές, με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνήσουν με τις Διοργανώτριες και να γνωστοποιήσουν τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά τους δεδομένα, ώστε να αποδοθεί το Δώρο σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 4 ωρών από την ενημέρωσή τους με τους ως άνω τρόπους ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και του εστάλη μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με τις Διοργανώτριες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά επιλογής του, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7.

9. Παραλαβή του δώρου.

Το δώρο παραλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Mail που θα έχει δηλώσει ο νικητής του Διαγωνισμού.

Ο νικητής του Διαγωνισμού υποχρεούται να πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα καταπολέμησης του covid-19, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών, ως εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται. Ο νικητής του Διαγωνισμού ρητώς δια του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση μη επίδειξης κάρτας Φιλάθλου και μη συμμόρφωσης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα καταπολέμησης του covid-19, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών, ως εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται, δε θα είναι δυνατή η είσοδός στο Γήπεδο.

10. Ευθύνη.

Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν ευθύνη για λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ή σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο ή/και στους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook.

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να απευθύνεται στις Διοργανώτριες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή καλώντας στο τηλέφωνο 210-8709000 από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-15:00).

13. Προσωπικά Δεδομένα.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συγκεκριμένα το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση παραλαβής Δώρων) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Διοργανώτριες ή/ και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται, επίσης, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για τη δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων στα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και για την επεξεργασία επ’ αυτών για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των δώρων.

Οι Διοργανώτριες δεσμεύονται να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει, και, συγκεκριμένα, του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ, του εθνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως  ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό. Ειδικότερα, δεσμεύονται να μην γνωστοποιήσουν ή/και μεταβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε οποιονδήποτε τρίτο ή να τα χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτούς με περιγράφονται στους παρόντες όρους. Οι Διοργανώτριες δεσμεύονται, επίσης, να εξασφαλίσουν πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από το τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της προς επίτευξη της διαδικασίας του Διαγωνισμού, θα είναι με τη σειρά της σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού διαγράφονται από τα αρχεία των Διοργανωτριών, καθώς και του τρίτου προσώπου, το οποίο λειτουργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό τουςς έχει πρόσβαση σε αυτά, οριστικά και πλήρως, εκτός εάν η τήρησή τους επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κυρίως, ο προαναφερθείς Κανονισμός, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τις Διοργανώτριες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή καλώντας στο τηλέφωνο 210-8709000 από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-15:00), καθώς και να απευθύνουν καταγγελίες – παράπονα στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

14. Ματαίωση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων.

Οι Διοργανώτριες δικαιούνται να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω των επίσημων λογαριασμών της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook. Η τροποποίηση ισχύει από τη χρονική στιγμή της σχετικής ανάρτησης – ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης ανακύψει σχετικά με τους παρόντες όρους ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο ή/και στους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ ΠΑΟ στο Instagram και στο Facebook.