Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, αποφασίστηκαν κυρίως τα ακόλουθα:

• Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής έκθεσης για τη χρήση 1.7.2012 – 30.6.2013.

• Απαλλαγή του ΔΣ και των ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.

• Μείωση του ΜΚ της ΠΑΕ για κάλυψη μέρους των ζημιών παρελθουσών χρήσεων και εν συνεχεία μετατροπή του ομολογιακού δανείου ύψους € 5 εκατομμυρίων σε μετοχές της ΠΑΕ με συνακόλουθη ΑΜΚ και τροποποίηση του καταστατικού.