Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.) – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π.Α.Ε.) (εφεξής η «Εταιρία» ή η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) της 17.08.2012, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των € 6.000.000,00.
Ειδικότερα, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 6.000.000,00 με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 20.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Η τιμή διάθεσης των, ως άνω, νέων 18.000.000 μετοχών (αφαιρουμένων των μετοχών του ιδρυτικού σωματείου), θα γίνει υπέρ το άρτιον στο ποσό των € 0,33333333 ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση € 0,34 ανά μετοχή .

Σημειώνεται, ότι εκ των ανωτέρω μετοχών, ποσοστό 10%, ήτοι 2.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια, θα περιέλθει στο ιδρυτικό σωματείο της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, σύμφωνα με το Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, ενώ εκ των ανωτέρω μετοχών, ποσοστό 90%, ήτοι 18.000.000 μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με τιμή διάθεσης € 0,34 ανά μετοχή, στην οποία (τελική τιμή των € 0,34) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου.

Η διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης τιμής διάθεσης λόγω στρογγυλοποίησης και της τιμής διάθεσης των μετοχών, δηλαδή το ποσόν των € 120.000 (ήτοι € 0,34/μετοχή μείον € 0,33333333/μετοχή) θα αχθεί στον λογαριασμό «Έναντι μελλοντικής αύξησης».

Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2012. Η Εταιρία εξέδωσε Ενημερωτικό Δελτίο για την παραπάνω αύξηση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30.08.2012 και είναι διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3401/2005. Οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν για τον αριθμό μετοχών πού επιθυμούν να αναλάβουν καταβάλλοντας το σχετικό ποσόν τοις μετρητοίς.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να εγγραφούν, για τουλάχιστον 300 ονομαστικές μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο ελάχιστον ποσόν των 102,00 ευρώ (300 ονομαστικές μετοχές επί 0,34 ευρώ κάθε μετοχή).

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κατά τα άνω συνολικού ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίσει με σχετική απόφασή του, το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει από την τυχόν μερική κάλυψη κατά το άρθρο 13Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 13.139.951,70 και θα διαιρείται σε 43.799.839 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης. Η διαφορά μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης λόγω στρογγυλοποίησης τιμής διάθεσης κάθε μετοχής και της τιμής διάθεσης, θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου».

Εκ των μετοχών αυτών το 10%, ήτοι 4.379.984 μετοχές, θα ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της 17.08.2012, εφόσον καταθέσουν το ποσό των 102,00 ευρώ τουλάχιστον, στο λογαριασμό Νο 5041-006257-514, τον οποίο τηρεί η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για τουλάχιστον 300 μετοχές.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών, θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., με το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας (ή το διαβατήριο) και το εκκαθαριστικό της εφορίας (ή το λογαριασμό Δ.Ε.Η.), έτσι ώστε να προκύπτουν τα στοιχεία, η διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του κάθε μετόχου, να δηλώνουν τον αριθμό μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν, βάσει των μετοχών που τους αναλογούν και, είτε να καταθέτουν (πιστώνουν) το αντίστοιχο ποσό στον ειδικό λογαριασμό προοριζόμενο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, είτε να χρεώνουν το λογαριασμό καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. αντίστοιχα, κατά ποσό ίσο με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (ήτοι € 0,34), επί των αριθμό των μετοχών για τον οποίο εγγράφονται . Ελάχιστος αριθμός εγγραφής: 300 μετοχές, ποσό ύψους € 102,00 .

Η εγγραφή θα μπορεί να γίνει, είτε από τον ίδιο το μέτοχο, είτε το νόμιμο εκπρόσωπο του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από την αρμόδια αρχή.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν προσηκόντως μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης μετόχων, το ποσό της αύξησης καλυφθεί μερικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε από την προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, όπως με απόφαση του διαθέσει τις αδιάθετες μετοχές κατά την κρίση του.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης και η Εταιρία θα προχωρήσει στην εκτύπωση νέων έγχαρτων τίτλων, τους οποίους οι μέτοχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν με τη διαδικασία που θα οριστεί σε νεότερη ανακοίνωση της.

Ως προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η περίοδος με ημερομηνία έναρξης των εγγραφών την 3η Σεπτεμβρίου 2012 και ημερομηνία λήξης την 21η Σεπτεμβρίου 2012.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση και απόκτηση των μετοχών της Εταιρίας με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στις γενικές διατάξεις του Ν. 2725/1999 και ειδικότερα στο άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 και το νέο άρθρο 69Α του ως άνω νόμου όπως ισχύει.

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται η 30.09.2012 δικαιουμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίσει παράταση κατά ένα (1) ακόμα μήνα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Εταιρία θα προβεί σε ανακοίνωση αναφορικά με την κάλυψη της παρούσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, ήτοι στις 12.10.2012.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή,

• στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr),

• στην ιστοσελίδα της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (www.pao.gr),

• στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, BETA A.X.E. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (www.betasecurities.com),

• στην ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (www.pireusbank.gr).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, δωρεάν, στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί,

• στα γραφεία της Εταιρίας,

• στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης BETA A.X.E.Π.Ε.Υ. (Λ. Αλεξάνδρας 29, Αθήνα) και

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρίας και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θέλουν περισσότερες πληροφορίες για να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνος κ. Γ. Στάμος τηλ. 210 87 09 122), όπου θα μπορούν να ενημερώνονται επίσης και για τον ακριβή αριθμό μετοχών που κατέχουν.